حساب کاربری

در صفحه حساب کاربری شما به دوره هایی که در آن ثبت نام کرده اید دسترسی خواهید داشت

تمام دوره های استاد جعفری

یک میلیون و پانصد هزار تومان
ادبیات جامع کنکور سراسری

دوره ادبیات جامع کنکور ۱۴۰۰-۱۴۰۱ گروه دوشنبه ها ساعت ۱۷:۴۵ تا ۱۹:۴۵ (جدید)

مشاهده جزئیات...

یک میلیون و دویست هزار تومان

دوره ادبیات ویژه دهمی ها گروه یکشنبه ها ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۳:۳۰

مشاهده جزئیات...

یک میلیون و پانصد هزار تومان
ادبیات جامع کنکور سراسری

دوره ادبیات جامع کنکور ۱۴۰۰-۱۴۰۱ گروه یکشنبه ها ساعت ۹:۱۵ تا ۱۱:۱۵

مشاهده جزئیات...

یک میلیون و دویست هزار تومان

دوره ادبیات ویژه دهمی ها گروه چهارشنبه ها ساعت ۱۹:۴۵ تا ۲۱:۴۵

مشاهده جزئیات...

یک میلیون و دویست هزار تومان

دوره ادبیات ویژه دهمی ها گروه چهارشنبه ها ساعت ۹ تا ۱۱

مشاهده جزئیات...

یک میلیون و پانصد هزار تومان
ادبیات جامع کنکور سراسری

دوره ادبیات جامع کنکور ۱۴۰۰-۱۴۰۱ گروه دوشنبه ها ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰

مشاهده جزئیات...

یک میلیون و پانصد هزارتومان
ادبیات جامع کنکور سراسری

دوره ادبیات جامع کنکور ۱۴۰۰-۱۴۰۱ گروه یکشنبه ها ساعت ۱۴:۴۵ تا ۱۶:۴۵

مشاهده جزئیات...

یک میلیون و پانصد هزار تومان
ادبیات جامع کنکور سراسری

دوره ادبیات جامع کنکور ۱۴۰۰-۱۴۰۱ گروه یکشنبه ها ساعت ۱۷:۴۵ تا ۱۹:۴۵

مشاهده جزئیات...

تکمیل ظرفیت
ادبیات جامع کنکور سراسری

دورۀ ادبیات جامع کنکور ۱۴۰۰-۱۴۰۱ گروه شنبه ها ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰

مشاهده جزئیات...

یک میلیون و دویست هزار تومان

دوره ادبیات ویژه دهمی ها گروه چهارشنبه ها ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۳:۳۰

این دوره ویژه دهمی ها می باشد.

شروع دوره

تکمیل ظرفیت شد
ادبیات جامع کنکور سراسری

دورۀ ادبیات جامع کنکور ۱۴۰۰-۱۴۰۱ گروه چهارشنبه ها ساعت ۱۷:۱۵ تا ۱۹:۱۵

مشاهده جزئیات...

امکان خرید وجود ندارد
ادبیات جامع کنکور سراسری

دورۀ ادبیات جامع کنکور ۱۴۰۰-۱۴۰۱ گروه شنبه ها ساعت ۱۵ تا ۱۷

مشاهده جزئیات...